27. bře, 2019

NIKDY NEZAPOMENEME! Bělehrad 1999 - 2019

PROHLÁŠENÍ

U příležitosti 20. výročí agrese NATO proti Srbsku (Federativní republika Jugoslávie) se ve dnech 22. a 23. března 2019 stal Bělehrad místem konání mezinárodní konference pod heslem NIKDY NEZAPPOMENEME! MÍR A POKROK NAMÍSTO VÁLEK A CHUDOBY! Kromě účastníků ze Srbska se konference zúčastnilo více než 200 významných hostů z 35 zemí celého světa, kterým pořadatelé vyjádřili upřímnou vděčnost za solidaritu a podporu. Pořadatelé konference byly: Bělehradské fórum pro svět rovnosti, Federace asociací veteránů Národní osvobozenecké války Srbska, Klub srbských generálů a admirálů a Společnost srbských hostitelů ve spolupráci se Světovou radou míru.

Program aktivit byl věnován zachování trvalé paměti a vzdání holdu armádě a policii, jakož i civilním obětem, včetně dětí a starých lidí – tedy všem, kteří byli zabiti. Účastníci jednomyslně odsoudili agresi NATO a potvrdili, že to byla nezákonná, invazní a kriminální válka proti mírové suverénní evropské zemi, vedená bez mandátu Rady bezpečnosti OSN a za hrubého porušení Charty OSN, Závěrečného aktu z Helsink (OBSE 1975) a základních principů mezinárodního práva vůbec.

Západní mocnosti a USA, které napadly Srbsko, rozpoutaly válku pro své geopolitické cíle, pro dlouhodobé nasazení amerických vojsk na Balkáně a pro vytvoření příkladu pro budoucí agrese pro tzv. boj proti terorismu - jedná se o svržení legitimních vlád v rámci strategie rozšiřování a stanovení globální dominance. Účastníci konference konstatovali, že historie si všimne skutečnosti, že v roce 1999 Evropa slepě následovala cizí geopolitické zájmy, že Evropa bojovala sama proti sobě  a že útok na Srbsko byl kolosální historickou chybou.

Na konferenci bylo zdůrazňováno, že nejen vůdci, ale i vykonavatelé této agrese, musí nést za své zločiny odpovědnost. Během války bylo zabito 4000 lidí včetně dětí. Dalších 6 500 osob bylo vážně zraněno. Přímé materiální škody činily 100 miliard USD. NATO a jeho členové, kteří se podíleli na agresi, mají povinnost kompenzovat Srbsku škody způsobené válkou.

Účastníci konference byli informováni o výsledcích dosud provedených vědeckých a odborných analýz, které potvrdily používání munice naplněné ochuzeným uranem a grafitových a kazetových bomb a jiných hořlavých a toxických prostředků boje. To vše vedlo k vysokému dlouhodobému znečištění životního prostředí a k masívnímu ohrožení srbských občanů.

Účastníci konference výslovně podporují snahy Srbska o zachování vlastní suverenity a územní celistvosti a požadují vyřešení budoucího statutu Kosova a Metohije, který musí být  v souladu s mezinárodním právem a rezolucí 1244 Rady bezpečnosti OSN. Zdůraznili, že další rozdělení Srbska nesmí být povoleno, protože násilné převzetí Kosova a Metohije by se stalo precedentem, který by nevyhnutelně připravil půdu pro vytyčení nových hranic na Balkáně a pro vytvoření takzvané Velké Albánie. Srbsko je také oprávněno požadovat odškodnění za právní a trestní zavinění války ze strany vůdců NATO a odpovědných členů. Byla podána žádost o okamžité stíhání všech osob, odpovědných za zločiny proti srbskému národu, a to zejména v případě nedovoleného obchodování s lidskými orgány z unesených Srbů.

Agresivita NATO proti Srbsku byla nejhorším porušením základních principů mezinárodního práva a je neospravedlnitelná! Odpovědnost agresora nemůže být snížena ani pokryteckými pokusy přenést údajnou odpovědnost za vojenskou agresi NATO na samotné Srbsko nebo jeho státní vedení.

Agresivita NATO proti Srbsku byla přímým útokem na mírový a bezpečnostní systém v Evropě a ve světě, který byl postaven na výsledcích druhé světové války. To přesvědčivě dokazují i následné zásahy USA a jejich spojenců v dalších zemí - Afghánistán, Irák, Libye, Mali, Sýrie atd. Tato agrese sloužila jako precedens a vzor pro globalizaci intervencionismu a jako manuál pro využívání terorismu a k uskutečnění plánů dobývání za účelem násilného svrhnutí „nevhodných“ režimů pro naplnění vlastních geopolitických zájmů Západu, zejména USA.

Agresivita NATO proti Srbsku (Federativní republika Jugoslávie) a další vojenské zásahy transformovaly NATO na otevřeně útočnou vojenskou alianci, která je zodpovědná za současný nestabilní Balkán, za militarizaci Evropy i mezinárodních vztahů a především za absolutně otřesený globální bezpečnostní řád.

NATO je nástrojem vojensko - průmyslového komplexu a nikoli nástrojem míru a pokroku. Proto by NATO mělo být rozpuštěno a zahraniční vojenské základny zrušeny, včetně vojenské základny Bondsteele v srbské provincii Kosovo a Metohija.

Účastníci konference konstatovali, že hlavní příčinou současných světových hrozeb je agresivita NATO a odcizených mocenských center. Ta totiž mají prospěch z porušování základních principů mezinárodního práva, z eskalace hrozeb, z obnovených závodů ve zbrojení a z militarizace mezinárodních vztahů. Účastníci také odsoudili všechny způsoby zneužívání mezinárodních institucí, jako jsou: Organizace spojených národů, OBSE, UNESCO, WTO a další, a požadovali zlepšení jejich činnosti.

Politika nadvlády založená na vojenské síle, typická pro unipolární světový řád, byla odmítnuta jako nepřijatelná, protože je založena na výsadách a samozvanství, nikoliv na rovnosti všech zemí a národů. Naopak multi-polarizace vylučuje dominanci a otevírá okno pro demokratizaci mezinárodních záležitostí. Konference poslala výzvu všem lidem, aby spojili síly v boji za dodržování mezinárodního práva založeného na Chartě OSN, za posílení úlohy Organizace spojených národů a dalších univerzálních mezinárodních organizací.

Účastníci konference jednomyslně požadovali, aby byly urychleně ukončeny nové závody ve zbrojení, aby skončilo porušování mezinárodních dohod a aby prostředky z vojenských rozpočtů byly přesměrovány do oblastí hospodářského rozvoje pro zlepšení kvality života lidí a na odstranění stále vzrůstajících skličujících sociálních rozdílů.

Vyjádřili hluboké znepokojení vyvolané jednostranným upuštěním USA od platných mezinárodních smluv, zejména od smlouvy INF a požadovali plné dodržování stávajících dohod a obnovení jednání o zastavení závodů v jaderném ozbrojování.

Bylo konstatováno, že imperialistický parazitický systém s neukojitelnou chamtivostí po bohatství někoho jiného a unipolární řád, založený na strategii výjimečnosti, dominance a intervencionismu NATO,  jsou klíčovými zdroji nestability, nedůvěry a konfliktů. Mír, stabilita a demokracie vyžadují radikální změny v globálních vztazích, dodržování suverénní rovnosti a nezasahování. Účastníci konference se zavázali k mírovému politickému řešení všech mezinárodních problémů, při dodržování zásad mezinárodního práva, Charty OSN a rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

Konference přislíbila plnou solidaritu s lidmi a vládou Venezuely pod vedením legitimního prezidenta Nicolase Madura a vyjádřila maximální podporu rozhodnému odmítnutí pokusů USA, Evropské unie, Organizace amerických států (OAS) a dalších o násilné svržení legitimního vedení země.

Účastníci konference vyjádřili hlubokou úctu, solidaritu a podporu syrské vládě, armádě a lidem v jejich dlouhodobém a hrdinném boji proti zahraniční agresi, zahraničním žoldákům a mezinárodním teroristům. Podporují zachování územní celistvosti a jednoty Sýrie a odsoudili všechny pokusy tuto zemi rozdělit.

Účastníci také apelovali, aby krize na Blízkém východě byla vyřešena mírovými politickými prostředky, které  respektují nezcizitelná práva Palestinců na nezávislý stát v hranicích před 4. červnem 1967, s východním Jeruzalémem jako hlavním městem  a s právem na volný a bezpečný návrat všech palestinských uprchlíků podle rezoluce OSN 194.

Konference vyjádřila hluboké znepokojení nad agresí v Jemenu, kterou podniká vojenská koalice vedená Saúdskou Arábií a podporovaná některými západními mocnostmi. Byla vyslovena žádost o okamžité zastavení této agrese a dodržování svobod a práv jemenského lidu.

Bělehrad, 23. března 2019

 ____________________

NEVER TO FORGET: 1999 – 2019

BELGRADE DECLARATION

On the occasion of 20th anniversary of the aggression of NATO Alliance against Serbia (the Federal Republic of Yugoslavia, the FRY), on 22nd and 23rd March 2019 Belgrade was the venue of the International Conference under slogan NEVER TO FORGET, and title “Peace and Progress instead of Wars and Poverty”. The organisers of the Conference are the Belgrade Forum for the World of Equals, the Federation of Associations of Veterans of the National Liberation War of Serbia, the Serbian Generals and Admirals Club, the Society of the Serbian Hosts, in cooperation with the World Peace Council. Besides the participants from Serbia, the Conference was attended by more than 200 distinguished guests from some 35 countries from all over the world, whom the organisers welcomed and expressed sincerest gratitude for their solidarity, support and huge humanitarian relief during one of the most challenging periods in the recent history of Serbia and the Serbian nation.

The program of activities marking this anniversary was dedicated to preserving the lasting memory and paying tribute to the military and the police personnel who made the ultimate sacrifice in the defence of their country against the aggression, as well as to the civilian victims including the very young, the very old, and the ailing victims killed during this 78-day aggression by NATO.

The participants have unanimously condemned NATO aggression, affirming that in its essence it was an illegal, invading and criminal war against a peaceful sovereign European country, waged without the UN Security Council mandate and under brute violation of the United Nations Charter, the OSCE Helsinki Final (1975) and the basic principles of international law.

By attacking Serbia (the FRY), the leading Western powers championed by the USA had exposed the freedom-loving and justness-oriented Serbian people to anguish, devastation, and lasting suffering for the sake of attaining their imperialistic geopolitical aims for control of natural and energy, resources, the road of transport and the sphere of influence. This was neither ‘a small war’ nor ‘a humanitarian intervention’, but rather a war of underlying geopolitical goals for the long-term deployment of the US troops in the Balkans, for the establishment of case precedent for future aggressions, and for the toppling of legitimate governments, all within the Eastbound Expansion Strategy and the overall goal of setting the global dominance. The history will note the fact that, back in 1999, blindly following alien geopolitical interests, Europe fought itself.

The Balkan is today more unstable. Europe is even more divided. Europe’s backtracking to itself requires some soul-searching, courage and the vision, including confession that the attack against Serbia (the FRY) in 1999 was a colossal historical error.

The aggression’s masterminds and executors should be held responsible for their crimes. The aggression killed some 4,000 persons (including 79 children), whereas additional 6,500 people were seriously wounded. Direct material damage amounted to US 100 billion. It was stressed that NATO and its members participating in the aggression had duty to compensate the damages of war to Serbia.

The participants of the Conference were informed about the findings of scientific and expert analyses conducted so far, all confirming that the use of ammunition filled with depleted uranium, and of graphite and cluster bombs and other inflammable and toxic means of warfare, have resulted in high levels of the long-term environmental pollution and the massive-scale endangering of the Serbian citizens. They welcomed the establishment of special bodies of both the national Assembly and of the Government of Serbia tasked with determining the consequences of NATO aggression reflected on the health of population and the safety of environment, and expressed support to the work of those bodies.

The forcible and unlawful tearing Kosovo and Metohija off Serbia continues, through the constant pressuring of Serbia to formally acknowledge the splitting off of a part of territory of its State. Participants of the Conference underscored that a forcible taking of Kosovo and Metohija apart from Serbia would become a precedent which, in turn, would inevitably pave the way for drawing the new borders in the Balkans and the creation of the so-called Greater Albania at the expense of territories of the states of Serbia, North Macedonia, Greece, and Montenegro, what must not be permitted.

 NATO aggression against Serbia (the FRY) was a direct and simultaneous attack on the peace and security system in Europe and in the world, which has been constructed on the outcome of the Second World War. As conclusively demonstrated by the subsequent interventions of the USA and its allies (Afghanistan, Iraq, Libya, Mali, Syria, etc.), this aggression has served as case-precedent and template to globalize the interventionism, a manual on how to utilize terrorism and separatism to carry out the Western powers’ plans of conquest, in order to forcibly topple ‘unsuitable’ regimes and impose geopolitical interests of the West, notably, of the USA.

NATO aggression against Serbia (the FRY), an act of most blatant violation of fundamental principles of the international law, is unjustifiable; aggressor’s responsibility cannot be diminished by hypocritical attempts to transfer responsibility onto Serbia or her that-time state leadership. This NATO aggression made history as an indicator of moral and civilisation decline that, twenty years on, the governments of the leading aggressor countries have neither been pardoned, nor gotten to learn the right lesson from.

Participants of the Conference expressed their strong support to, and solidarity with efforts Serbia invests in remedying the grave and lasting consequences of the aggression and to her striving to prevent the continuation of NATO aggression by other means. They explicitly supported Serbia’s efforts to preserve own sovereignty and territorial integrity and her contribution to resolve the future status of Kosovo and Metohija, which will be in line with international law and Resolution 1244 of the UN Security Council. They denounced the policy of coercion, pressures, and unilateral steps.

The aggressors’ responsibility for the committed crimes and the inflicted damage cannot be either justified or diminished. Serbia is entitled to seek indemnification, and legal and criminal culpability of NATO leaders and the responsible members. Demand was made to immediately prosecute all those responsible for the crimes against the Serbian nation, and in particular for the case of illicit trafficking in human organs harvested from the abducted Serbs, in accordance with the Report of Disk Marty and relevant decision of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe..

The aggression of 1999 against Serbia (the Federal Republic of Yugoslavia) and its other more recent military interventions have transformed NATO into an openly offensive military alliance, which is responsible for the present-day Balkans and Europe being more discordant and volatile, for militarization of Europe and of international relations, for reaching the lowest point of distrust and confrontation since the Cold War, and for the thoroughly shaken the global security order.

NATO is but a tool of the military industry complex and the largest capital domination, rather than a tool of peace, peoples’ needs, and progress. This is why NATO, a Cold War relic, should be dissolved and foreign military camps abolished, including military base Bondsteele in the Serbian Province of Kosovo and Metohija.

Participants of the Conference held that the world was going through period of growing distrust, tensions, and threats of new interventions and conflicts. The root causes are the aggressiveness of NATO and of alienated power centres, whose interests benefit from violations of fundamental principles of the international law, escalation of threats, renewed arms race, and militarization of international relations.

The participants have condemned all method of abuse of international institutions such as: United Nations, OSCE, UNESCO, WTO and others, demanding their improvement and strengthening, not weakening and bypassed.

The policy of domination based on military might, typical of unipolar world order, was rejected as unacceptable because being founded on privileges and self-proclaimed excellence and not on equality of all countries and nations. Multi-polarisation excludes dominance and opens window for democratisation of international affairs. The Conference sent an appeal to all peaceful forces in the world to join forces in the struggle for the observance of the international law as based on the UN Charter, for reinforced role of the United Nations and other universal international organisations.

Participants of the Conference unanimously demanded to urgently put an end to a new arms race and violation of relevant international agreements, and to redirect the funds from the military budgets into the domains of economic development, improving quality of people’s life, and eliminating the disheartening developmental and social divergences. They expressed profound concern provoked by unilateral USA abandonment of the valid international agreements particularly of Intermediate range Nuclear Force Treaty (INF). They demanded for full respect of the existing agreements, and renewal of negotiations on stopping arm race, particularly nuclear.  

It was held that the imperialism system with its insatiable greed for someone else’s wealth, and unipolar order based on the strategy of exceptionality, dominance and NATO interventionism, are the key sources of instability, distrust, and conflicts. Peace, stability, democracy, inclusive progress, require radical changes in global relations, observance of sovereign equality, non-interference, multiculturalism, common interests, and exclusion of any egotism, protectionism, and privileges.

A statement was made that the imperialistic system, with its inherent insatiable greediness for other nations’ riches, and the unipolar order based on the strategy of exceptionalism and dominance, and NATO interventionism, are the key sources of instability, distrust, and conflicts. Peace, democracy, and progress require radical changed in global relations, observance of sovereign equality, non-interference, and multiculturalism. Stability, peace, and inclusive progress require observance of common interests, partnership, and exclusion of any egotism, protectionism, and privileges. Policy of confrontation, interventionism, and interference in the internal affairs, prompted by the military industry complex and big financial capital must give way to dialogue, partnership, observance of the basic norms of international law and international order, which are based on the common interests and mutual respect.

Participants of the Conference committed to peaceful political resolving of all international problems, under observance of principles of international law, the UN Charter, and the decisions of the UN Security Council.

The Conference pledged full solidarity with the people and the Government of Venezuela led by their legitimate President Nicolas Maduro, and voiced utmost support to their decisive and dignified refusal of attempts made by the USA, the European Union, the Organisation of the American States (OAS), and others, to forcibly overthrow the legitimate leadership. Participants expressed belief that the Venezuelan people would prevail in their just and legitimate struggle to defend themselves against all pressures and threats, and that they would find the best solutions for their ongoing hardships by means of dialogue and peaceful ways.

Participants of the Conference expressed deep respect, solidarity, and support to the Syrian Government, Army, and the people in their long-standing and heroic struggle against foreign aggression, foreign mercenaries and international terrorists. They also expressed profound acknowledgment for the success in liberating the country from Islamic and other fundamentalists. They gave support to preserving the territorial integrity and unity of Syria, and condemned all attempts to divide or dismember the country.

The participants appealed that the Middle East crisis be resolved by peaceful, political means, without policy of fait accompli, respecting the inalienable rights of the Palestinian People to independent State in the borders of pre 4th of June 1967, with East Jerusalem as its capital, and the right for free and safe return of all Palestinian refugees, according to the UN Resolution 194. 

The Conference expressed deepest concerns over extended external aggression in Yemen, together with its solidarity with the Yemeni people suffering under ruthless external aggression by the military coalition led by Saudi Arabia and supported by certain Western powers. An appeal was made to immediately stop this external aggression and to observe freedoms and rights of the Yemeni people to make its own decisions regarding its own destiny.

Belgrade, 23rd March 2019

 ____________________________________

Sdílet tuto stránku